PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Privaatsuspoliitika eesmärk ja ulatus
  1. Privaatsuspoliitika (edaspidi poliitika) kirjeldab ja annab teavet tuvastatavatele isikutele (edaspidi andmesubjekt) selle kohta, kuidas ettevõte töötleb Andmesubjekti isikuandmeid, kui Andmesubjekt on taotlenud ettevõtte töötajaks hakkamist, soovib saada teenuseid. või osta lepingut sõlmides kaupu, osaleda vastutava töötleja või tema koostööpartnerite korraldatud üritustel, külastada või kavatseb külastada Vastutava töötleja ruume ja lähiala, võtta vastutava töötlejaga ühendust nimetatud telefoninumbreid või muid suhtluskanaleid (e-post, post) kasutades. ), on esitanud kaebuse või ettepaneku, samuti külastanud Vastutava töötleja hallatavaid sotsiaalvõrgustikke.
  2. Vastutav töötleja on käesolevas poliitikas kirjeldanud meetmeid, mis tagavad Andmesubjekti huvide ja vabaduste kaitse, tagades samaaegselt andmete heausksuse, seadusliku ja Andmesubjekti jaoks läbipaistval viisil töötlemise.
  3. Poliitika kehtib isikuandmete töötlemisele, olenemata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas isik isikuandmeid esitab (sisenedes territooriumile ja/või ruumidesse, telefoni teel, suuliselt jne) ning millistes süsteemides isikuandmeid esitab. Kontroller (video, heli, veeb jne) neid töödeldakse.
  4. Kui käesolevat poliitikat uuendatakse, jõustuvad selle poliitika muudatused käesoleva poliitika muudatuste teatises märgitud kuupäeval. Läbipaistva ja ausa andmetöötluse tagamiseks avaldatakse poliitika kehtiv versioon vastutava töötleja veebilehel, privaatsuspoliitika jaotises ja vastutava töötleja kontoris büroo administraatori juures.
 2. Vastutava töötleja kontaktandmed
  1. E-post: [email protected].
 3. Kohaldatavad seadused ja määrused
  1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (Andmekaitse üldmäärus) (edaspidi määrus).
  2. Isikuandmete töötlemise seadus.
  3. Muud isikuandmete töötlemise ja kaitse valdkonnas kohaldatavad seadused ja määrused.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
  1. Vastutav töötleja on äritegevuses seadnud mitmeid isikuandmete töötlemise eesmärke, mis on allpool eraldi välja toodud:
   1. Vastutava töötleja värbamisprotsesside ja õigustatud huvide pakkumise eesmärgil;
    1. Milliseid isikuandmeid vastutav töötleja töötleb

     Vastutava töötleja poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad sõltuvad Andmesubjekti poolt vastutavale töötlejale esitatud isikuandmetest. Näiteks kogu Andmesubjekti CV-s sisalduv teave, nagu: nimi, perekonnanimi, sünniandmed, elukoha aadress, varasem töökogemus ja haridus/koolitus, keeleteadmised ja -kasutus, lisateadmised/oskused, huvid/hobid, telefoninumber , e-posti aadress, foto või muu Andmesubjekti identifitseeriv teave, samuti teave, mis on saadud varasematelt töökohtadelt, mis on andnud Andmesubjekti kohta tagasisidet, kui Andmesubjekt on sõnaselgelt volitanud kontakti vastavate varasemate tööandjatega. Andmesubjekti töövestlusele kutsumise korral käsitletakse Andmesubjekti isikuandmetena töövestlusel antud teavet, sooritatud teste ja muid ülesandeid.
    2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

     Andmetöötlus töötajate värbamise tagamiseks toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide a ja f alusel, st:

     1. Vastutaval töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid, kui Andmesubjekt on ise andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel eesmärgil. Andmesubjekti nõusolek on tema vaba tahe ja iseseisev otsus, mis antakse vabatahtlikult, võimaldades seega vastutaval töötlejal töödelda isikuandmeid käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel. Andmesubjekti nõusolek on siduv, kui see on antud suuliselt (näiteks enne CV esitamist ja andmesubjektile käesolevas poliitikas teabe edastamist, et isikuandmete töötlemine toimub CV esitamisel), ning Andmesubjekt nõustub oma isikuandmete kasutamisega käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Andmesubjektil on õigus oma eelnevalt antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks käesolevas poliitikas märgitud kontaktandmeid. . Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis viidi läbi isiku nõusoleku kehtivuse ajal. Nõusoleku tagasivõtmisega ei saa katkestada andmetöötlust, mis toimub muudel seaduslikel alustel, näiteks vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvide alusel.
     2. Teie CV ja/või avalduse saamisel tekib Vastutaval töötlejal õigustatud huvi Teie CV ja/või avalduse töötlemiseks, hinnates esitatud teavet, korraldades vestlusprotseduuri ja kogudes tõendeid, mis kajastaksid vastava värbamisprotsessi õiguslikku alust. Vaidluse korral võib värbamisprotsessi käigus saadud teavet kasutada vastava värbamisprotsessi õigusliku aluse kajastamiseks (näiteks värbamisprotsessi puudutavate kaebuste juhtumite uurimiseks ning kaebuste ja nõuete kohta tõendite esitamiseks).
    3. Mis on isikuandmete töötlemise kestus?

     Isikuandmete säilitamise kriteeriumide valimisel võtab vastutav töötleja arvesse alljärgnevaid tingimusi:

     1. kas isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratud või tuleneb Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest ja määrustest;
     2. kui kaua on vaja isikuandmeid säilitada, et tagada vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimine ja kaitse;
     3. kuni Andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks on tagasi võetud ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, näiteks täita vastutavale töötlejale kohustuslikke kohustusi;
     4. see on vajalik, et vastutav töötleja kaitseks Andmesubjekti või muu üksikisiku olemuslikult olulisi huve, sealhulgas tema elu ja tervist.
    4. Kogu vabale töökohale kandideerivalt ja/või lisateavet andvalt andmesubjektilt näiteks vestluse käigus saadud teavet säilitatakse täielikult või osaliselt vastutava töötleja andmebaasis maksimaalselt kuus kuud, et tagada Vastutava töötleja õigustatud huvid. . Andmete minimeerimise põhimõttest lähtudes kohustub Vastutav töötleja õigustatud huvi saavutamisel vastava teabe kustutama. Kui Vastutavale töötlejale laekub vastava värbamisprotsessi kohta kaebusi, säilitatakse kogu värbamisprotsessi raames töödeldav teave kuni kaebuse läbivaatamiseni ja lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni ja täitmisele pööramiseni. Pärast säilitusaja möödumist kustutatakse isikuandmed jäädavalt.
    5. Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

     Isikuandmete saajad võivad olla vastutava töötleja, töötlejate, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad.

     1. Vastutaval töötlejal on kohustus anda teavet töödeldavate isikuandmete kohta õiguskaitseasutustele, kohtule, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kui see tuleneb seadustest ja määrustest ning asjassepuutuvatel asutustel on teabenõude esitamise õigus;
     2. Kui sõlmitud lepingu alusel tuleks isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule lepingu täitmiseks vajaliku funktsiooni täitmiseks (nt värbamisfirmade poolt läbiviidavad personalivestlused; Vastutava töötleja õigustatud huvide elluviimiseks);
     3. Vastavalt Andmesubjekti selgele ja ühemõttelisele soovile;
     4. Õigustatud huvide kaitsmiseks, näiteks kohtusse pöördumisel, riigi- või kohaliku omavalitsuse institutsioonide poole isiku vastu, kes on selliseid Vastutava töötleja õigustatud huve rikkunud.
   2. Täpse teenuse osutamise, lepinguliste kohustuste täitmise ja Vastutava töötleja õigustatud huvide tagamise eesmärgil;
    1. Milliseid isikuandmeid vastutav töötleja töötleb?

     Vastutava töötleja poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad sõltuvad Andmesubjekti poolt kasutatavatest vastutava töötleja teenustest. Näiteks kui Andmesubjekt saab või avaldab soovi saada vastutava töötleja teenuseid, osta vastutavalt töötlejalt teenuseid vastavalt seaduse nõuetele ja vastutava töötleja õigustatud huvidele, on vastutaval töötlejal kohustus ja õigus töödelda teavet. Andmesubjekti tuvastamine ja andmesubjekti isikut tõendav teave. Näiteks kui tagastate kauba või esitate kaebuse selle kvaliteedi kohta, vaatab vastutav töötleja teie kaebuse läbi, mille puhul peab vastutav töötleja tuvastama kaebuse esitaja või isiku, kellele vastus koostada. Sellisel juhul saab Vastutav töötleja teenuse osutamise eesmärgi saavutamiseks töödelda isikuandmete hulka, mille hulka kuuluvad ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed ning teave saadud ja saadaolevate teenuste ning teenuste ulatuse kohta. tooted jne; teave dokumenteeritakse ja salvestatakse Vastutava töötleja andmetöötlussüsteemides. Andmesubjektile teenuste saamisel või kauba ostmisel töödeldakse isikuandmeid vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingule.
    2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

     Andmetöötlus teenuste osutamise või kauba müügi tagamiseks toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide b, c ja f alusel, st töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, et Andmed Subjekt on andmesubjekti pool või selleks, et võtta enne lepingu sõlmimist tema taotlusel meetmeid; töötlemine on vajalik Vastutava töötleja suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Nagu ka teatud juhtudel vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (näiteks uurida juhtumeid, kus on laekunud kaebused teenuse või müüdud kauba kvaliteedi kohta, teostada järelkontrolli teenuse osutamise parandamiseks ja tõendite tagamiseks võimalike nõuete vastu).
    3. Mis on isikuandmete töötlemise kestus?

     Isikuandmete säilitamise kriteeriumide valimisel võtab vastutav töötleja arvesse alljärgnevaid tingimusi:

     1. a) kas isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratud või tuleneb Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest ja määrustest;
     2. b) kui kaua on vaja isikuandmeid säilitada, et tagada vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimine ja kaitse;
     3. c) kuni Andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasivõtmiseni ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, näiteks täita vastutavale töötlejale kohustuslikke kohustusi;
     4. d) vastutava töötleja jaoks on vajalik Andmesubjekti või muu isiku olulise tähtsusega huvide, sealhulgas tema elu ja tervise kaitsmine. Teenuse osutamisel või kauba müümisel järgib Vastutav töötleja tema teatud andmete säilitamise kohustust reguleerivaid eriseadusi ja määrusi, näiteks raamatupidamise seadus kehtestab tehingute üle arvestuse säilitamise kohustuse viieks aastaks; eeltoodust lähtuvalt järgib Vastutav töötleja õigustloovates aktides sätestatud tähtaegu. Kindlaksmääratud nõude esitamise tähtajaga teenuste osutamisel või kauba müümisel säilitatakse teavet teenuse osutamise aspektide kohta vähemalt 2 aastat, arvestades asjaomasele õigussuhtele kehtivat aegumistähtaega. Kui soovite saada üksikasjalikku teavet, võtke ühendust vastutava töötlejaga, kasutades selleks märgitud kontaktandmeid. Pärast säilitusaja möödumist kustutatakse isikuandmed jäädavalt.
    4. Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?
     Isikuandmete saajad võivad olla vastutava töötleja, töötlejate, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad. Vastutav töötleja on kohustatud andma teavet töödeldavate isikuandmete kohta:
     a) õiguskaitseasutustele, kohtule, riigi- ja kohaliku omavalitsuse institutsioonidele, kui see tuleneb seadustest ja määrustest ning asjaomastel asutustel on teabenõude esitamise õigus;
     b) kui sõlmitud lepingu alusel tuleks isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule lepingu täitmiseks vajaliku funktsiooni täitmiseks (nt garantii, kindlustuslepingu korral; ettevõtja õigustatud huvide elluviimiseks). Vastutav töötleja) või kui on vajadus parandada teenuste kvaliteeti, kaasates teenusepakkujaid – alltöövõtjaid;
     c) vastavalt Andmesubjekti selgele ja ühemõttelisele taotlusele;
     d) kaitsta õigustatud huve, näiteks kohtusse pöördumisel, riigi- või kohaliku omavalitsuse institutsioonide ees isiku eest, kes on selliseid Vastutava töötleja õigustatud huve rikkunud.
   3. Vastutava töötleja ja tema koostööpartnerite korraldatavate ürituste kajastamine meedias ja sotsiaalvõrgustikes eesmärgiga reklaamida ja edendada Vastutava töötleja kaubamärgi tuntust;
    1. Milliseid isikuandmeid vastutav töötleja töötleb?
     Vastutava töötleja ja tema koostööpartnerite korraldatud üritustel osalejate ja külastajate ning nende toimumiskohtade fotosid ja videoid võib töödelda, säilitades neid Vastutava töötleja arhiivis, postitades veebilehele, vastutava töötleja hallatavatesse sotsiaalvõrgustikesse ja muule informatiivsele teabele. vastutava töötleja materjalid.
    2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
     Eesmärgiga kajastada vastutava töötleja ja tema koostööpartnerite poolt meedias ja sotsiaalvõrgustikes korraldatavaid üritusi vastutava töötleja reklaamimiseks, toimub isikuandmete töötlemine määruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. , s.t Vastutaval töötlejal on õigustatud huvi demonstreerida enda korraldatud meetmeid või meetmeid, milles ta osaleb massimeedias ja sotsiaalvõrgustikes, tagades sellega enda poolt esindatud kaubamärkide tuntuse. Vastutav töötleja lähtub avaldatava teabe valikul alati kõrgeimatest eetikastandarditest, püüdes sellega tagada, et avaldamine ei rikuks Andmesubjekti õigusi ja vabadusi. Samal ajal peab vastutav töötleja olema teadlik, et teda ei pruugita kõigist faktidest ja asjaoludest teavitada; Seetõttu ei takista Vastutav töötleja õiglase andmetöötluse tagamiseks Andmesubjektil igal ajal vastutava töötlejaga ühendust võtmast, kasutades näidatud teavet, et võimaldada andmetöötlusele vastuväiteid. Samas selgitab Vastutav töötleja, et kui osalete erinevatel avalikel üritustel, näiteks andes intervjuusid, lasete pildistada või videot teha, siis eeldab ta ennekõike, et Teil ei ole vastuväiteid vastava teabe avaldamisele.
    3. Mis on isikuandmete töötlemise kestus?
     Vastutav töötleja plaanib saadud teavet säilitada piiramatu aja jooksul. Samuti selgitab Vastutav töötleja õiglase andmetöötluse põhimõtte järgimiseks, et arvestades asjaolu, et andmetöötluse eesmärk on avaldada teavet Vastutava töötleja sündmuste kohta, on saadud materjal avalikult kättesaadav ja juurdepääsetav kõikidele kolmandatele isikutele. .
    4. Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?
     Isikuandmete saajad võivad olla vastutava töötleja, töötlejate, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad. Kui sõlmitud lepingu alusel tuleks isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule lepingu täitmiseks vajaliku funktsiooni täitmiseks (nt kindlustuslepingu korral; vastutava töötleja õigustatud huvide elluviimiseks; teenusepakkuja, et oleks võimalik teha videotöötlust) või kui on vajadus parandada klienditeenindust või ürituse külastajatele osutatavate teenuste kvaliteeti. Vastutav töötleja teatab, et tema valitud Töötlejaid (google.com (google analytics), facebook.com jne) käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna väliste ettevõtetena, mistõttu soovitab Vastutav töötleja tutvuda nende ettevõtete privaatsuspoliitikaga või esitama vastutavale töötlejale koostöö tingimuste kohta lisateabe taotluse.
   4. Varakaitsega seotud kuritegude ennetamine või avastamine, rikkumiste korral vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamine ning isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitse;
    1. Milliseid isikuandmeid vastutav töötleja töötleb?
     Andmesubjekti sisenemisel Vastutava töötleja ruumidesse või alale, kus teostatakse videovalvet, võidakse töödelda kaadrit ning ruumide ja/või ala külastuse aega. Videovalvet ei teostata kohtades, kus Andmesubjekt eeldab suuremat privaatsust, puhkealadel, riietusruumides jne. Videovalvekaamera salvestusalad peavad olema suunatud koridoridele, sisse-/väljapääsudele, autodele, nende liikumisele Vastutava töötleja piirkonnas.
    2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
     Videovalvet tehakse eesmärgiga ennetada või avastada isiku- või varakaitsega seotud kuritegusid, tagada Vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvid ning isikute elutähtsate huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitse. Videovalve teostamisel lähtutakse määruse artikli 6 lõike 1 punktidest d ja f, s.t andmetöötlus on vajalik vastutava töötleja jaoks andmesubjekti või mõne muu isiku eluliste huvide, sealhulgas elu kaitsmiseks. ja tervis (näiteks videovalve, kus isikuandmete töötlemine on vajalik isiku elu ja tervise kaitseks seoses kuritegude ennetamise ja/või avastamisega); vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (näiteks varakaitsega seotud kuritegude ennetamiseks või avastamiseks, vaidluse korral tõendite esitamiseks).
    3. Mis on isikuandmete töötlemise kestus?
     Videovalve salvestisi, mille eesmärk on ennetada või avastada isiku- ja varakaitsega seotud kuritegusid, tagada Vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvid ning kaitsta isikute elulisi huve, sealhulgas elu ja tervist, säilitatakse kuni 30. päeva, välja arvatud juhul, kui asjaomane videomaterjal näitab ebaseaduslikke tegevusi või toiminguid, mis võivad aidata vastutaval töötlejal või kolmandatel isikutel nende õiguslikke huve tagada. Sel juhul võib videovalve salvestise välja otsida ja seda säilitada kuni õigushüve tagamiseni.
     Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?
     Isikuandmete saajad võivad olla vastutava töötleja, töötlejate, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad.
   5. Sissetulevate ja väljaminevate sidemete (e-kirjad, kirjad posti teel, aeg-ajalt vastutava töötleja hallatavatele suhtlusvõrgustike profiilidele saabunud päringud) säilitamine ja salvestamine, et tagada lepingust tulenevate kohustuste täitmine ja Vastutava töötleja õigustatud huvide tagamine.
    1. Milliseid isikuandmeid vastutav töötleja töötleb?
     Kasutades Vastutava töötlejaga kirjalikuks suhtlemiseks erinevaid võimalusi, säilitatakse konkreetse kirja, päringu, avalduse kohta käiv teave. Vaatamata sellele, et Vastutav töötleja kutsub üles kasutama ametlikke sidevahendeid, võib ette tulla olukordi, kus olete valinud suhtlemise Vastutava töötlejaga suhtlusvõrgustike kaudu. Sellistel juhtudel peaksite eeldama, et vastutav töötleja saab vastavas suhtlusvõrgustikus lisateavet.
    2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
     Teabe säilitamine side fakti ja sisu kohta toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel, s.o juhtudel, kui olete esitanud nõude või kaebuse, mis toob kaasa vastutava töötleja kohustuse. Teie taotluse läbivaatamiseks on töötlemise õiguslikuks aluseks seadusest tulenev kohustus, kusjuures vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (näiteks uurida juhtumeid, kui teenuse kvaliteedi kohta on laekunud kaebusi, on et tagada tõendid võimalike nõuete vastu), on töötlemise õiguslikuks aluseks Vastutava töötleja õigustatud huvid.
    3. Mis on isikuandmete töötlemise kestus?
     Eesmärgi saavutamiseks säilitab Vastutav töötleja vastavat teavet mitte kauem kui kaks aastat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet kasutatakse Vastutava töötleja õigushüvede tagamiseks pikema aja jooksul (näiteks vaidluse korral – teabe säilitamiseks). tõendid). Sel juhul säilitatakse vastavaid dokumente, arhivaale kuni õigushüve tagamiseni.
    4. Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?
     Isikuandmete saajad võivad olla vastutava töötleja, töötlejate, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad.
 5. Kuidas teavitatakse andmesubjekti isikuandmete töötlemisest?

  Andmesubjekti teavitatakse käesolevas poliitikas märgitud isikuandmete töötlemisest, kasutades mitmetasandilist lähenemist, mis sisaldab järgmisi meetodeid:

  1. videovalveplatside ümber paigutatakse sildid, mis hoiatavad Andmesubjekte (jalakäijad, autojuhid, külastajad, töötajad jne) videovalve tegemisest Vastutava töötleja piirkonnas, annavad põhiteavet videovalve kohta, samuti teavitavad täpsema teabe saamise võimalusest;
  2. Veebilehte külastades saab andmesubjekt uurida avaldust selle kohta, milliseid küpsiseid kasutatakse, ning paluda tutvuda käesoleva poliitikaga;
  3. käesolev poliitika on avalikult kättesaadav vastutava töötleja veebisaidil ja vastutava töötleja kontoris büroo administraatori juures.
  4. avalikel üritustel, kus võidakse teha fotosid ja videoid eesmärgiga reklaamida Vastutava töötleja esindatud kaubamärke, kuvatakse andmetöötlussaitidel käesolevas poliitikas nimetatud teave.
 6. Andmesubjekti õigused.
  1. Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele ja üksikasjalikku teavet selle kohta, millised isikuandmed on vastutavale töötlejale kättesaadavad, millistel eesmärkidel vastutav töötleja isikuandmeid töötleb, millised on isikuandmete saajate kategooriad (isikud). kellele isikuandmeid avaldatakse või kellele neid kavatsetakse avaldada, välja arvatud juhul, kui seadused ja määrused lubavad vastutaval töötlejal konkreetsel juhul sellist teavet esitada (näiteks ei või vastutav töötleja andmesubjektile teavet asjaomaste riigiasutuste kohta kes on kriminaalmenetlust suunavad isikud, uurimistoimingu subjektid või muud asutused, kelle andmete avaldamine on normatiivaktidega keelatud), andmed isikuandmete säilitamise perioodi kohta või kriteeriumid, mille alusel isikuandmeid säilitatakse. selline periood.
  2. Kui Andmesubjekt leiab, et vastutava töötleja käsutuses olev teave on aegunud, ebaõige või vale, on andmesubjektil õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.
  3. Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele, kui Andmesubjekt leiab, et andmeid on töödeldud ebaseaduslikult või need ei ole enam vajalikud seoses andmetega, milleks on isikuandmed. need on kogutud ja/või töödeldud (põhimõtte „unustatud olla“ õiguse rakendamisel).
  4. Vastutav töötleja teatab, et Andmesubjekti isikuandmeid ei või kustutada, kui isikuandmete töötlemine on vajalik:
   1. vastutavale töötlejale andmesubjekti või teise isiku eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitsmiseks;
   2. vastutava töötleja vara kaitsmiseks;
   3. vastutavale töötlejale või kolmandale isikule seaduslike (õiguslike) huvide esilekutsumiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
   4. arhiveerimiseks vastavalt kehtivatele arhiiviehitust reguleerivatele seadustele ja määrustele.
  5. Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja piiraks Andmesubjekti isikuandmete töötlemist, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest:
   1. Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse – ajavahemikuks, mis võimaldab Vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
   2. töötlemine on ebaseaduslik ja Andmesubjekt on vastu isikuandmete kustutamisele ning taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist;
   3. vastutav töötleja ei vaja enam töötlemiseks isikuandmeid, küll aga on need vajalikud Andmesubjekti jaoks õiguspäraste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
   4. Andmesubjekt on esitanud töötlemisele vastuväite, kuigi ei ole kontrollitud, kas vastutava töötleja õigustatud põhjused on olulisemad kui andmesubjekti õigustatud põhjused.
  6. Kui Andmesubjekti isikuandmete töötlemine on lõike 5 kohaselt piiratud, töödeldakse selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamine, ainult andmesubjekti nõusolekul või hagi esitamiseks, seaduslike õiguste teostamiseks või kaitsmiseks, või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste või oluliste avalike huvide kaitseks.
  7. Enne Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piirangu tühistamist teavitab Vastutav töötleja sellest Andmesubjekti.
  8. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmeriigi Inspektsioonile, kui Andmesubjekt leiab, et vastutav töötleja on isikuandmeid töötlenud ebaseaduslikult. Vastutav töötleja teeb siiski ettepaneku pöörduda esmalt tema poole e-kirja teel, et kiiresti lahendus leida, kui teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud.
  9. Andmesubjekt võib esitada taotluse oma õiguste rakendamise kohta järgmisel viisil:
   1. kirjalikult isiklikult Vastutava Töötleja ruumides isikut tõendava dokumendi (näiteks passi või ID-kaardi) esitamisel, kuna Andmesubjektil on kohustus end tuvastada;
   2. elektronposti teel, allkirjastades selle turvalise elektroonilise allkirjaga. Sellisel juhul eeldatakse, et Andmesubjekt on end identifitseerinud, esitades päringu, mis on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga. Samal ajal jätab Vastutav töötleja endale õiguse nõuda Andmesubjektilt kahtluse korral täiendavat teavet, kui vastutav töötleja peab seda vajalikuks; Elektroonilised taotlused saadetakse e-postile.
   3. kasutades postisaadetist. Sellisel juhul koostatakse vastus ja saadetakse tähitud kirjaga, tagades sellega, et kõrvalised isikud sellist saadetist kätte ei saaks. Samal ajal jätab Vastutav töötleja endale õiguse nõuda Andmesubjektilt kahtluse korral täiendavat teavet, kui vastutav töötleja peab seda vajalikuks.
  10. Andmesubjekt on kohustatud oma taotluses esimesel võimalusel selgitama kuupäeva, kellaaja, koha ja muid asjaolusid, mis võiksid aidata tema taotlust täita.
  11. Pärast Andmesubjektilt kirjaliku taotluse saamist oma õiguste teostamise kohta teeb vastutav töötleja:
   1. isiku isikusamasuse kontrollimine;
   2. hindab taotlust, kui:
    1. taotlus, näiteks videomaterjalide vaatamine, võidakse rahuldada, siis võib andmesubjekt taotluse esitajana saada videomaterjali või muude andmete koopia;
    2. lisateave on vajalik teavet taotleva andmesubjekti tuvastamiseks, vastutav töötleja võib nõuda andmesubjektilt lisateavet, et oleks võimalik teavet õigesti valida (näiteks külastusajad, teenuste kasutamine, ostetud kaubad ) kust saab andmesubjekti tuvastada;
    3. teave kustutatakse või teavet küsiv isik ei ole Andmesubjekt või isikut ei pruugita tuvastada, võib vastutav töötleja taotluse tagasi lükata kooskõlas käesoleva poliitika ja/või seaduste ja määrustega;
    4. juhul, kui vastutav töötleja saab päringu, kuid te ei ole märkinud oma kontaktandmeid, et vastutav töötleja saaks teie päringu läbivaatamisel teiega ühendust võtta ja teavitada teid teie taotluse läbivaatamise tulemusest, koostab vastutav töötleja kirjaliku vastuse ühe kuu jooksul , mis on saadaval kontrolöri kontoris. Vastavat vastuskirja hoitakse vastutava töötleja büroos maksimaalselt kaks kuud alates päringu esitamise kuupäevast.
 7. Kuidas isikuandmeid kaitstakse?
  1. Vastutav töötleja tagab, vaatab regulaarselt üle ja täiustab isikuandmete kaitse meetmeid, et kaitsta Andmesubjekti isikuandmeid volitamata juurdepääsu, juhusliku kaotsimineku, avalikustamise või hävimise eest. Selle tagamiseks kasutab Vastutav töötleja vastavaid tehnilisi ja korralduslikke nõudeid, sealhulgas tulemüüre.
  2. Vastutav töötleja kontrollib hoolikalt kõiki teenusepakkujaid, kes töötlevad Andmesubjektide isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja ülesande kohaselt, ning hindab ka seda, kas teenusepakkujad kasutavad Andmete isikuandmete töötlemiseks asjakohaseid turvameetmeid. Teemad, mida teostada kooskõlas Vastutava töötleja volitusega ning seaduste ja määruste nõuetega.
  3. Isikuandmete turvaintsidendi korral, kui see põhjustab potentsiaalselt suurt ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele, teavitab vastutav töötleja sellest asjaomast andmesubjekti, kui see on võimalik, kas teavet avaldatakse. Vastutava töötleja veebilehel või muul võimalikul viisil, näiteks kasutades meediat (TV, raadio, ajaleht, sotsiaalvõrgustikud jne).